Rysowanie gwiazdy pięcioramiennej

 

Zamiast używać linii składającej się z wielu segmentów formujących gwiazdę spróbujemy to zrobić inną metodą. Narysujemy przy pomocy polecenia LINIA pojedynczą formę w kształcie litery V a następnie użyjemy polecenia KOPIOWANIE NA OKRĘGU do utworzenia pięciu identycznych kopii wokół wskazanej osi. Na zakończenie, linie ramion gwiazdy skrócimy poleceniem PRZYTNIJ DWIE LINIE.

Narysowanie linii do kopiowania na okręgu

Naciskamy V lub wybieramy polecenie LINIA z palety narzędziowej i wprowadź punkt. Jest to pierwszy punkt linii, którą skopiujemy na okręgu tak, aby uformować gwiazdę.
Naciskamy klawisz ' (apostrof) aby wybrać polecenie WSPÓŁRZĘDNE WZGLĘDNE. Wpisujemy wartość 10 w polu DX i 20 w polu DY. Upewniamy się, że w oknie dialogowym jest zaznaczony przycisk radiowy "przyrost kursora względem ostatnio wprowadzonego punktu". Klikamy przycisk OK. Na ekranie ukaże się zielony zarys narysowanej linii. Naciskamy klawisz ' (apostrof) aby ponownie wybrać polecenie WSPÓŁRZĘDNE WZGLĘDNE. Teraz wpisujemy wartość 10 w polu DX i -20 w polu DY.
Możemy już zauważyć, że pierwszy segment linii biegnie do góry i na prawo od pierwszego wprowadzonego punktu. Następny punkt ma przyrost DY ujemny więc nie trudno zgadnąć, że biegnie w dół. Klikamy przycisk OK. Widać narysowane linie w kształcie odwróconej litery V. Naciskamy Enter aby zakończyć wykonywanie polecenia i narysować linię.

Pierwsze dwa segmenty linii narysowanej gwiazdy.

Wprowadzenie uchwytu w punkcie środkowym gwiazdy.

Widać na naszym rysunku jeden z segmentów gwiazdy. Pozostałe cztery są identyczne w kształcie choć obrócone o pewien kąt względem punktu środkowego gwiazdy. Wystarczy więc narysowany segment odpowiednio skopiować aby otrzymać gotowy rysunek gwiazdy. Przed wielokrotnym skopiowaniem (na okręgu) narysowanego segmentu gwiazdy chcemy wprowadzić tzw. uchwyt (punkt charakterystyczny) w ściśle określonym położeniu. Uchwyt umieścimy w geometrycznym środku rysowanej gwiazdy, tak aby względem niego uformować gwiazdę równoramienną.

W tym celu, najpierw wprowadzimy punkt w już istniejącym wierzchołku narysowanej linii. Przesuwamy kursor w pobliże tego punktu i naciskamy klawisz . (kropka) będący skrótem polecenia PUNKT | NAJBLIŻSZY. Kursor przeskoczy do tego punktu a obiekt zostanie wyselekcjonowany z uchwytem selekcji (celownik) umieszczonym w wierzchołku linii.

Chwytanie punktu najbliższego 

Punkt NAJBLIŻSZY został wprowadzony prawidłowo jeżeli narysowany obiekt zmienił kolor na purpurowy a celownik uchwytu "trafił" w wierzchołek. Jeżeli tak nie jest naciśnij Esc, przesuń kursor w pobliże tego punktu ponownie i naciśnij klawisz . (kropka).

 

 

Następnym krokiem jest wprowadzenie uchwytu w geometrycznym środku rysowanej gwiazdy. Obiekt musi być dalej wyselekcjonowany z kursorem pozostawionym w wierzchołku linii. Nie powinniśmy więc wykonywać ruchów myszką (najlepiej na czas tej operacji zdjąć z niej rękę). Wybieramy polecenie WPROWADŹ UCHWYTY korzystając ze skrótu Ctrl+H. Jeżeli przez przypadek poruszyliśmy myszką po wyselekcjonowaniu linii, przesuwamy kursor w pobliże wierzchołka naciskamy klawisz , (przecinek) będący skrótem polecenia PUNKT | PRZESUŃ DO NAJBLIŻSZEGO i naciskamy Ctrl+H aby wprowadzić uchwyt. Naciskamy klawisz ' (apostrof) aby wybrać polecenie WSPÓŁRZĘDNE WZGLĘDNE. Pojawi się okno dialogowe. Wpisujemy wartość 0 w polu DX. Naciskamy klawisz aby przeskoczyć do następnego pola. Wpisujemy wartość -30 w polu DY. Naciskamy Enter aby powrócić do rysunku. Został wprowadzony punkt poniżej wierzchołka w odległości 30 jednostek. Naciskamy ponownie Enter aby potwierdzić wprowadzenie punktu jako uchwytu selekcji.

Wyselekcjonowany obiekt z uchwytem


Użycie polecenia "Kopiowanie na okręgu"

Teraz możemy użyć polecenie KOPIOWANIE NA OKRĘGU aby otrzymać pozostałe segmenty gwiazdy. Obiekt musi być dalej wyselekcjonowany. Wybierzemy polecenie KOPIOWANIE NA OKRĘGU w palecie narzędzi głównych lub w menu RYSUJ.

Po wykonaniu tego polecenia musimy otrzymać łącznie pięć obiektów: cztery kopie i jeden, narysowany już obiekt wyjściowy. Tak więc w oknie dialogowym "Kopiowanie na okręgu" w polu "Liczba kopii" wpisujemy 5 a w polu "Zakres kąta" 360 oznaczający zakres kątowy rozmieszczonych kopii. Upewniamy się, że jest zaznaczone pole wyboru "Zachowaj prostopadłość".

Okno dialogowe "Kopiowanie na okręgu"

Naciskamy Enter aby powrócić do rysunku. Polecenie KOPIOWANIE NA OKRĘGU wymaga podania punktu osi obrotu (o czym jak zawsze informuje komunikat w linii stanu) względem którego następuje kopiowanie obiektów. Wobec tego, że już wprowadziliśmy uchwyt określający położenie geometrycznego środka gwiazdy, wprowadźmy wymagany przez polecenie punkt właśnie w tym uchwycie.

Najłatwiejszym sposobem na wprowadzenie punktu w już istniejącym punkcie (Uchwycie) jest polecenie Najbliższy. Przesuwamy kursor w pobliże niebieskiego celownika oznaczającego uchwyt zaznaczonego obiektu. Na rysunku widać zielony zarys pięciu kopiowanych obiektów. Możemy jak zawsze kontrolować poprawność wykonywanego polecenia. Tym razem punkt najbliższy wprowadzimy nie skrótem z klawiatury (kropka) lecz przez naciśnięcie prawego przycisku muszki. Gdyby po naciśnięciu prawego przycisku otworzyło się okno menu podręcznego należy zaznaczyć i kliknąć polecenie "Prawy przycisk jako NAJBLIŻSZY"

Po wprowadzeniu punktu zostaną narysowane pozostałe ramiona gwiazdy. Na zakończenie naciskamy Esc lub klikamy w część rysunku, gdzie nie znajduje się żaden obiekt aby anulować selekcję obiektu wyjściowego.

Gwiazda po wykonaniu polecenia kopiowania macierzowego

 

Polecenie "Przytnij dwie linie"

Na naszym rysunku widać niedokładności powstałe podczas rysowania gwiazdy; linie łączące są zbyt długie. Aby dopasować ich wzajemną długość skorzystamy z polecenia PRZYTNIJ DWIE LINIE. Polecenie wymaga wprowadzenia punktu na każdej z przycinanych linii. Program odpowiednio koryguje długość każdej linii tak aby miały dokładnie jeden punkt wspólny. Jeżeli linie nie przecinają się to polecenie PRZYTNIJ DWIE LINIE powoduje wydłużenie linii do punktu ich teoretycznego przecięcia. Wybieramy polecenie PRZYTNIJ DWIE LINIE w palecie narzędzi głównych lub w menu EDYCJA | PRZYTNIJ/WYDŁUŻ | PRZYTNIJ DWIE LINIE. Otworzy się okno dialogowe. Do przycięcia krótszego końca linii, zaznaczamy pole "Przytnij krótszy koniec". Wtedy krótszy z końców jest obcinany (w przypadku skracania). Jeżeli to pole pozostawimy puste, zostaje pozostawiona ta część linii na których wprowadzimy punkty.

Opcje polecenia "Przytnij dwie linie"

Klikamy w obszarze rysunku lub naciśnij Enter aby powrócić do rysunku. Następnie przesuwamy kursor na jedną z linii i klikamy. Na linii zostanie wprowadzony punkt w kształcie małego krzyżyka. Punkt na drugiej linii wprowadzimy w nieco inny sposób. Zbliżmy kursor w pobliże drugiej linii i naciśnijmy klawisz K. Kursor przeskoczy do linii i jednocześnie ViaCAD automatycznie przytnie dwie linie.

Gwiazda-przycięta jedna z sekcji

Do przycięcia pozostałych linii gwiazdy po prostu powtórz ostatnie polecenie na każdej z pozostałych par przecinających się linii.


Gotowa gwiazda