Rysowanie gwiazdy sześcioramiennej

 

Do narysowania tej gwiazdy najpierw narysujemy jedną linię a następnie użyjemy polecenia KOPIOWANIE NA OKRĘGU do utworzenia pozostałych ramion. Możesz rozpocząć nowy rysunek albo usunąć dotychczasową gwiazdę. Inną możliwością jest wykorzystanie polecenia PRZESUŃ WIDOK do przesunięcia gwiazdy poza ekran, tak aby powstało wolne miejsce na ekranie do narysowania nowej gwiazdy.

Rysowanie linii
Najpierw wybierzemy polecenie LINIA i wprowadzamy pierwszy punkt linii. Naciskamy klawisz ; (średnik) aby wybrać polecenie WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE. Wpisz wartość 40 w polu "Odległość" i 0 w polu "Kąt". Upewniamy się, że w oknie dialogowym jest zaznaczony przycisk radiowy "przyrost kursora względem ostatnio wprowadzonego punktu".

Klikamy przycisk OK. Na ekranie ukaże się zielony zarys narysowanej linii. Klikamy przycisk OK. Naciśnij Enter aby zakończyć wykonywanie polecenia rysowania linii. Zostanie narysowana linii pozioma o długości 40 jednostek. Następnie przesuwamy kursor w pobliże środka linii. Wybieramy polecenie PUNKT ŚRODKOWY. Naciskamy klawisz Ctrl+K . Wtedy jednocześnie zostanie uchwycona linia i wprowadzony punkt dokładnie w jej środku i linia zostanie wyselekcjonowana.

Jeżeli wybierzemy polecenie PUNKT | PUNKT ŚRODKOWY lub klikniemy przycisk w palecie narzędzi głównych to wtedy musimy przesunąć kursor w środka linii i kliknąć lewy przycisk myszki lub nacisnąć klawisz Ins.

Wprowadzenie uchwytu
Wybieramy polecenie WPROWADŹ UCHWYTY korzystając ze skrótu Ctrl+H. Naciśnij klawisz ' (apostrof) aby wybrać polecenie WSPÓŁRZĘDNE WZGLĘDNE. Pojawi się okno dialogowe. Wpisujemy wartość 0 w polu DX. Naciśnij klawisz aby przeskoczyć do następnego pola. Wpisujemy wartość -10 w polu DY. Naciskamy Enter aby powrócić do rysunku. Naciskamy ponownie Enter aby potwierdzić wprowadzenie punktu jako uchwytu selekcji.

 

Użycie polecenia Kopiowanie na okręgu
Mając wprowadzony uchwyt możemy go wykorzystać jako punkt osi polecenia KOPIOWANIE NA OKRĘGU. W oknie dialogowym "Kopiowanie na okręgu" w polu "Liczba kopii" wpisujemy 6 a w polu "Zakres kąta" 360 oznaczający zakres kątowy rozmieszczonych kopii. Upewniamy się, że jest zaznaczone pole wyboru "Zachowaj prostopadłość". Pozostaje nam wprowadzenie punktu. Przesuwamy kursor w pobliże uchwytu i uchwycamy go prawym przyciskiem myszki. ViaCAD skopiuje linie symetrycznie na okręgu.

Gwiazda po wykonaniu polecenia kopiowania macierzowego


 

Przycięcie linii
Podobnie jak poprzednio rysowana gwiazda pięcioramienna ta także nie jest jeszcze prawidłowo uformowana, ponieważ linie nie stykają się w jednym punkcie. Przytnijmy je. Polecenie przycinania musimy wykonać wielokrotnie. Jest sposób "zamrażania" danego polecenia. Jeżeli dwukrotnie klikniemy przycisk z poleceniem "Przytnij dwie linie" to zostanie on wciśnięty. Oznacza to, że po wykonaniu polecenia dalej jest aktywne to polecenie, o czym świadczy także kształt kursora w kształcie małego krzyżyka.

Gotowa gwiazda